Vilkår og betingelser

Gennemlæs nøje disse vilkår og betingelser for anvendelse af websitet, da du accepterer at være bundet af dem, når du bruger sitet. Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre betingelserne for anvendelsen. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår betingelserne for anvendelsen, da du vil blive anset for at have accepteret eventuelle ændringer, hvis du fortsætter med at bruge websitet, efter at sådanne ændringer er blevet offentliggjort her.

Dit ansvar 

Du påtager dig alt ansvar for din anvendelse af eller adgang til dette website, herunder din adgang til informationsmateriale fra Amryt eller andet informationsmateriale, der er hentet via sitet, og i forbindelse hermed giver du afkald på alle krav eller søgsmålsgrunde mod Amryt eller Amryts bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, repræsentanter og associerede selskaber. Du bør ikke bruge websitet på nogen måde, hvis du ikke kan acceptere at rette dig efter disse betingelser for anvendelsen.

Tredjeparts ressourcer 

Dette website kan indeholde links til websites, der drives af andre parter. De websites, der henvises til med et link, er uden for Amryts kontrol, og vi har intet ansvar for det indhold, som er tilgængeligt på andre websites, der henvises til på dette website. Sådanne links indebærer ikke, at vi bifalder materiale på andre websites, og Amryt fraskriver sig ethvert erstatningsansvar i forbindelse med din adgang til sådanne websites, der henvises til med et link. Amryt kan stille links til andre websites til rådighed som en hjælp til brugerne, og din adgang til andre websites, som vi henviser til, foregår på dit eget ansvar. Informationer, der er offentliggjort på websitet, leveres af Amryt og af visse tredjeparter, hvor det er oplyst. Amryt træffer alle foranstaltninger til at sikre, at informationer, der er offentliggjort på websitet, er nøjagtige på tidspunktet for offentliggørelse og opdateres regelmæssigt. Amryt giver dog ingen garantier eller tilkendegivelser for så vidt angår deres nøjagtighed, og Amryt kan når som helst ændre informationerne på websitet uden yderligere varsel. I den udstrækning, lovgivningen tillader det, påtager Amryt og Amryts associerede selskaber sig intet erstatningsansvar eller andet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i websitets indhold. Du må ikke forlade dig på informationerne på websitet, og du anerkender, at du må træffe de fornødne foranstaltninger for at verificere disse informationer, inden du handler på baggrund af dem.

Ansvarsfraskrivelse

AMRYT OFFENTLIGGØR WEBSITET “SOM BESET” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UNDERFORSTÅEDE ELLER UDTRYKKELIGE, FOR WEBSITETS DRIFT, NØJAGTIGHEDEN AF INFORMATIONER ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER HENVISES TIL PÅ WEBSITET (FOR SÅ VIDT SOM SÅDANNE GARANTIER KAN VÆRE UDELUKKEDE I HENHOLD TIL RELEVANT LOVGIVNING), OG I DEN UDSTRÆKNING, LOVGIVNINGEN TILLADER DET, ER AMRYT IKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, UANSET OM DISSE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB AF FORTJENESTE), SEKUNDÆRE, KONKRET DOKUMENTEREDE ELLER PÅ ANDEN VIS HÆNDELIGE, OG SOM KAN FØLGE AF ANVENDELSEN AF WEBSITET, HVORDAN DE SÅ END OPSTÅR. DESUDEN FRASKRIVER VI OS ENHVER GARANTI FOR, AT INFORMATIONERNE PÅ DETTE WEBSITE ER UDEN AFBRYDELSER, ELLER AT WEBSITET IKKE INDEHOLDER VIRUSSER, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDEN KODET TEKST, DER UDVISER KONTAMINERENDE ELLER DESTRUKTIVE EGENSKABER

Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at holde Amryt skadesløs og forsvare Amryt og Amryts bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, repræsentanter og associerede selskaber for og imod eventuelle tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokathonorarer, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brud på disse betingelser eller enhver aktivitet forbundet med anvendelse af websitet (herunder, men ikke begrænset til, krænkelse af tredjeparters globale ophavsret eller forsømmelig eller urigtig adfærd), udført af dig eller af andre personer, der har fået adgang til websitet på dine vegne.

Informationerne på dette website er ikke en invitation til at investere i aktier eller andre værdipapirer eller nogen andre produkter eller tjenester eller til på anden vis at handle med sådanne eller indgå aftaler med Amryt eller en hvilken som helst anden virksomhed. De informationer, der gives, må ikke gøres gældende i forbindelse med en eventuel beslutning om investering. Du bør altid søge professionel rådgivning til sådanne beslutninger.

Præstationer opnået tidligere af Amryt eller andre virksomheder, der henvises til på websitet, kan ikke bruges som indikator for fremtidige præstationer. Aktiekurser og aktieudbytter kan gå både ned og op, og investorerne tjener ikke nødvendigvis det oprindeligt investerede beløb ind igen.

Eventuelle henvisninger til et produkt eller en tjeneste, der har været leveret eller kan leveres af Amryt eller andre virksomheder, udgør ikke et løfte om, at et sådan produkt eller tjeneste vil være tilgængelig til enhver tid. Der kan når som helst foretages ændringer eller forbedringer af sådanne produkter eller tjenester uden yderligere varsel.

Ophavsret

Amryt ejer ophavsretten og varemærkerne i det indhold, der er offentliggjort på websitet, medmindre andet er oplyst ved en tredjeparts meddelelse om ophavsret. Billeder, varemærker og brands er også beskyttede af ejendomsret og må ikke gengives eller tilegnes på nogen måde uden de respektive ejeres skriftlige tilladelse. Medmindre det specifikt er forbudt ved meddelelse offentliggjort på en given side, må du gerne udskrive en kopi af sådanne dele af websitet i det omfang, det med rimelighed er nødvendigt til dit eget brug, forudsat at eventuelle kopier er forsynet med relevante meddelelser om ophavsret og/eller ansvarsfraskrivelser. Al anden anvendelse er forbudt.

Vi påtager os ikke ansvaret for indholdet af andre websites, hvorfra du har fået adgang til vores website, eller som du kan hyperlinke fra på vores website, og vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle tab eller skader, du pådrages som følge deraf.

Dette website yder ikke medicinsk eller faglig rådgivning

Indholdet på websitet tilsigter at være en generel informationskilde inden for de emner, der dækkes. Amryt praktiserer ikke medicin, hverken direkte eller indirekte; yder ikke medicinsk rådgivning og leverer ikke medicinske serviceydelser via websitet, og intet på websitet tilsigter at være anvisninger til diagnosticering eller behandling af sygdomme. Informationer på websitet må ikke anses for at være fuldstændige, og må ikke gøres gældende som forslag om et behandlingsforløb for en bestemt enkeltperson. Informationer, der er hentet på websitet, må ikke gøres gældende som grundlag for personlige, medicinske, juridiske, tekniske eller økonomiske beslutninger. De må ikke bruges i stedet for besøg, telefonopkald, konsultation eller råd hos eller fra din læge eller en anden uddannet sundhedsmedarbejder. Henvend dig straks til din læge eller en anden uddannet sundhedsmedarbejder, hvis du har et helbredsrelateret spørgsmål.

Fremsynede erklæringer

Dette website kan indeholder underforståede eller udtrykkelige fremsynede erklæringer, som er baseret på ledelsens aktuelle forventninger. Disse erklæringer vedrører blandt andet vores forventninger hvad angår ledelsesplaner, mål og strategier. Disse erklæringer er hverken løfter eller garantier, men er underlagt flere forskellige risici og uvisheder, hvoraf mange er uden for vores kontrol og kan medføre, at de egentlige resultater adskiller sig væsentligt fra dem, der er forventet i disse fremsynede erklæringer. Amryt påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eventuelle fremsynede erklæringer i pressemeddelelser i tilfælde af ændrede omstændigheder, og sådanne erklæringer gælder kun fra den dato, de er afgivet.

Opdateringer

Amryt kan når som helst foretage forbedringer og/eller ændringer på websitet. Selvom vi forsøger at opdatere informationerne på dette website regelmæssigt, kan de informationer, materialer og tjenester, der stilles til rådighed på eller via dette website, lejlighedsvis være unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Amryt er ikke forpligtet til at opdatere informationer på websitet, og vi er ikke erstatningspligtige for eventuel manglende opdatering af sådanne informationer. Vi giver ingen erklæringer hvad angår fuldstændigheden, nøjagtigheden eller aktualiteten af informationer på websitet, og vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere informationer på websitet, uanset om det er en følge af nye informationer, fremtidige hændelser eller omstændigheder eller ej. Det er dit ansvar at verificere informationer på websitet, inden du benytter dig af dem.

Gældende lovgivning

Disse betingelser for anvendelsen reguleres af lovgivningen i England og Wales, og du indvilliger i, at engelsk domstol har enekompetence i en eventuel tvist.

I den udstrækning, at en hvilken som helst del af disse betingelser for anvendelsen af en domstol i en kompetent retskreds konstateres at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, vil den pågældende del i den pågældende udstrækning blive udskilt fra de øvrige betingelser, der alle fortsat vil være gyldige, for så vidt lovgivningen tillader det.