Formodede bivirkninger og uønskede hændelser skal indberettes.

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Bivirkninger skal også indberettes til Amryt telefonisk på 00800 4447 4447 eller via e-mail på medinfo@amrytpharma.com