Gebruiksvoorwaarden

VOORWAARDEN

Lees deze gebruiksvoorwaarden van de website zorgvuldig door, want door de website te gebruiken stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zullen hier eventuele wijzigingen doorvoeren. U wordt geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken, omdat u wordt geacht wijzigingen te hebben geaccepteerd als u de website blijft gebruiken nadat ze zijn gepost.

Uw verantwoordelijkheid

U aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor uw gebruik van of toegang tot deze website, inclusief uw toegang tot enige Amryt of andere literatuur die via de site is verkregen, en ziet af van alle claims of oorzaken van actie tegen Amryt of hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde partijen in verband daarmee. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de website op geen enkele manier gebruiken.

Hulpbronnen van derden

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen worden beheerd. De gekoppelde sites vallen niet onder de controle van Amryt, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op andere internetsites die aan deze website zijn gekoppeld. Dergelijke links impliceren niet onze goedkeuring van materiaal op enige andere site, en Amryt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot dergelijke gelinkte websites. Amryt kan links naar andere internetsites bieden voor het gemak van gebruikers, en toegang tot andere internetsites die aan deze website zijn gekoppeld, is op eigen risico. Informatie die Amryt op de website publiceert, wordt geleverd door Amryt en, waar aangegeven, door bepaalde derde partijen. Amryt neemt alle zorg en voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd correct is wanneer deze wordt geplaatst en regelmatig wordt bijgewerkt, maar Amryt garandeert niet of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of tijdigheid en Amryt kan de informatie op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U mag niet vertrouwen op de informatie op de Website en u erkent dat u passende maatregelen moet nemen om deze informatie te verifiëren voordat u ernaar handelt.

Disclaimer

AMRYT PUBLICEERT DE WEBSITE “ZOALS DEZE IS”, ZONDER ENIGE WAARBORG, BESCHREVEN OF BEDOELD, MET BETREKKING TOT DE FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARNAAR DE WEBSITE REFEREERT (VOOR ZOVER ZULKE WAARBORGEN KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN VOLGENS VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING); EN VOOR ZOVER WETGEVING HET TOESTAAT, ZAL AMRYT NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERLIEZEN OF SCHADE, ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT (INCLUSIEF, ZONDER LIMIET, DIRECT OF INDIRECT GEDERFDE WINST), GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, VAN WELKE OORZAAK DAN OOK. WIJ WIJZEN EVENEENS ENIGE VORM VAN GARANTIE AF DAT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN ONDERBREKINGEN, OF DAT DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE COMPUTERPROGRAMMA’S OF ROUTINES VAN INFECTUEUZE OF DESTRUCTIEVE AARD.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Amryt en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met schending van deze Voorwaarden of enige activiteit gerelateerd aan het gebruik van de Website (inclusief maar niet beperkt tot schending van wereldwijde intellectuele eigendomsrechten van derden of nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die namens u de Website bezoekt.

De informatie op de Website is geen uitnodiging om te beleggen in aandelen of andere effecten, of andere producten of diensten of anderszins hierin te handelen of een contract aan te gaan met Amryt of een ander bedrijf. De verstrekte informatie mag niet worden gebruikt in verband met een investeringsbeslissing. U moet altijd passend professioneel advies inwinnen.

Op de prestaties uit het verleden van Amryt of enig ander bedrijf waarnaar op de Website wordt verwezen, kan niet worden vertrouwd als een gids voor de toekomstige prestaties. De koers van aandelen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen.

Elke verwijzing naar een product of dienst die door Amryt of een ander bedrijf is of kan worden geleverd, houdt geen belofte in dat een dergelijk product of die dienst op enig moment beschikbaar zal zijn. Wijzigingen of verbeteringen in dergelijke producten of diensten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrechten

Amryt bezit het auteursrecht en de handelsmerken op de inhoud die op de website is gepubliceerd, tenzij anders aangegeven door de kennisgeving van derden. Afbeeldingen, handelsmerken en merken worden ook beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of toegeëigend zonder schriftelijke toestemming van hun respectieve eigenaars. Tenzij specifiek verboden door een kennisgeving die op een pagina is gepubliceerd, mag u een printkopie maken van die delen van de Website die u redelijkerwijs nodig hebt voor uw eigen persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat aan elke kopie relevante eigendomskennisgevingen en / of disclaimers zijn toegevoegd. Elk ander gebruik is verboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website van waaruit u de website hebt bezocht of waarnaar u een hyperlink kunt maken vanaf de website en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die u hierdoor lijdt.

Deze website geeft geen medisch of professioneel advies

De inhoud op de website is bedoeld als algemene informatiebron met betrekking tot het onderwerp dat wordt behandeld. Amryt oefent geen directe of indirecte geneeskunde uit, geeft geen medisch advies of verleent geen medische diensten via de Website en niets op de Website is bedoeld als instructie voor medische diagnose of behandeling. Alle verstrekte informatie moet niet als volledig worden beschouwd en er mag ook niet op worden vertrouwd om een behandelingskuur voor een bepaalde persoon voor te stellen. Informatie verkregen van de website mag niet worden gebruikt voor persoonlijke, medische, juridische, technische of financiële beslissingen. Het mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek, telefoontje, consult of advies van uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener. Als u vragen heeft over de gezondheidszorg, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

Toekomstgerichte verklaringen

De website kan uitdrukkelijke of impliciete toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen van het management. Deze verklaringen hebben onder meer betrekking op onze verwachtingen ten aanzien van de plannen, doelstellingen en strategieën van het management. Deze verklaringen zijn geen beloften of garanties, maar zijn onderhevig aan een verscheidenheid aan risico’s en onzekerheden, waarvan vele buiten onze controle liggen en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen worden overwogen. Amryt neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in een persbericht bij te werken in geval van veranderende omstandigheden of anderszins, en dergelijke verklaringen zijn alleen geldig vanaf de datum waarop ze worden gedaan.

Updates

Amryt kan de website op elk moment verbeteren en / of wijzigen. Hoewel we proberen de informatie op deze website periodiek bij te werken, kunnen de informatie, materialen en diensten die op of via deze website worden aangeboden af en toe onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Amryt is niet verplicht om de informatie op de Website bij te werken en wij zijn niet aansprakelijk voor het niet bijwerken van dergelijke informatie. Wij doen geen uitspraken over de volledigheid, juistheid of actualiteit van enige informatie op de Website en wij verplichten ons niet om de informatie op de Website bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins. Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie op de website te verifiëren voordat u erop vertrouwt.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en u gaat ermee akkoord dat de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil.

Voor zover enig deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijk deel in zoverre worden gescheiden van de resterende voorwaarden die volledig van kracht zijn en van kracht blijven.

AMRYT DATA PROTECTION OFFICER CONTACT DETAILS:
Name: John McEvoy
Email : dpo@amrytpharma.com
Phone: +353 1 518 0200 (Head Office)