Vilkår og betingelser

Les disse vilkårene og betingelsene for bruk nøye ettersom din bruk av dette nettstedet innebærer at du samtykker i å være bundet av dem. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre betingelsene for bruk, og vil publisere alle endringer her. Det anbefales at du leser gjennom betingelsene for bruk regelmessig, siden du vil bli ansett for å ha akseptert endringene hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at de er publisert.

Ditt ansvar 

Du påtar deg alt ansvar for din bruk av eller tilgang til dette nettstedet, inkludert din tilgang til Amryts eller annen litteratur som du har funnet via dette nettstedet, og gir avkall på alle krav eller søksmål mot Amryt eller deres respektive direktører, ledere, ansatte, representanter eller tilknyttede selskaper forbundet med nettstedet. Hvis du ikke samtykker i å overholde disse betingelsene for bruk, bør du ikke bruke dette nettstedet på noen som helst måte.

Ressurser fra tredjeparter

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Nettsteder det er lenket til er utenfor Amryts kontroll, og vi er ikke ansvarlige for innholdet som er tilgjengelig på andre nettsider dette nettstedet inneholder lenker til. Slike lenker innebærer ikke vår godkjennelse av materialet på noe annet nettsted, og Amryt fraskriver seg ethvert ansvar relatert til din tilgang til nettsteder som det er lenket til. Amryt kan gi lenker til andre nettsteder for å være behjelpelige overfor brukerne, og tilgang til andre nettsider som det er lenket til på dette nettstedet skjer på egen risiko. Informasjonen som er publisert på dette nettstedet er levert av Amryt og, der det er oppgitt, via tredjeparter. Amryt tar alle forholdsregler for å sikre at informasjonen som publiseres på dette nettstedet er korrekt idet den legges ut og oppdateres jevnlig. Imidlertid gir Amryt ingen garantier eller erklæringer vedrørende riktigheten, og Amryt kan når som helst og uten varsel endre informasjonen på dette nettstedet. Så langt det er tillatt ved lov påtar Amryt og deres tilknyttede selskaper seg intet ansvar eller forpliktelser for eventuelle feil eller utelatelser relatert til innholdet på dette nettstedet. Du må ikke stole på informasjonen på dette nettstedet og du vedkjenner at du må ta de nødvendige skritt for å verifisere denne informasjonen før du handler ut fra den.

Ansvarsfraskrivelse

AMRYT PUBLISERER DETTE NETTSTEDET «SOM DET ER» UTEN Å GI NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, RELATERT TIL NETTSTEDETS DRIFT, NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM NETTSTEDET REFERERER TIL (I DEN GRAD DET KAN GJØRES UNNTAK FOR SLIKE GARANTIER UNDER RELEVANTE LOVER), OG I DET OMFANG SOM ER TILLATT VED LOV SKAL IKKE AMRYT ANSVARLIGHOLDES FOR NOEN SOM HELST TAP ELLER SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP AV PROFITT), KONSEKVENSIELLE, SPESIELLE ELLER PÅ ANDRE MÅTER UTILSIKTEDE, SOM KAN RESULTERE FRA BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, UANSETT HVORDAN DISSE MÅTTE OPPSTÅ. VI FRASKRIVER OSS VIDERE ENHVER GARANTI FOR AT INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE FRI FOR AVBRUDD, ELLER FOR AT DETTE NETTSTEDET ER FRITT FOR VIRUS, ORMER, TROJANSKE HESTER ELLER ANDRE KODER SOM INNEHAR KONTAMINERENDE ELLER ØDELEGGENDE EGENSKAPER.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å betale erstatning til, forsvare og holde Amryt og deres respektive direktører, ledere, ansatte, representanter og tilknyttede selskaper skadesløse når det gjelder alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av eller i forbindelse med ethvert brudd på disse betingelsene eller enhver aktivitet relatert til bruk av nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, overtredelse av tredjeparters verdensomspennende åndsverksrettigheter eller uaktsom eller uberettiget adferd) som er begått av deg selv eller enhver annen person som besøker nettstedet på dine vegne.

Informasjonen som finnes på dette nettstedet utgjør ikke en invitasjon til å investere i aksjer eller andre verdipapirer, eller noen som helst andre produkter eller tjenester, eller til på andre måter å gå inn i noe kontraktsforhold med Amryt eller noe annet selskap. Informasjonen som oppgis skal ikke legges til grunn i forbindelse med investeringsavgjørelser. Du bør alltid benytte egnet profesjonell rådgivning i den forbindelse.

Den tidligere prestasjonen til Amryt eller andre selskaper som det refereres til på dette nettstedet skal ikke legges til grunn som indikator for deres fremtidige prestasjoner. Prisen på aksjer og inntekt fra disse kan like gjerne gå ned som opp, og investorer kan risikere å ikke få tilbake det beløpet de opprinnelig investerte.

Enhver referanse til et produkt eller en tjeneste som er blitt levert eller kanskje vil bli levert av Amryt eller andre selskaper, utgjør ikke et løfte om at disse produktene eller tjenestene noensinne vil gjøres tilgjengelige. Endringer eller forbedringer av slike produkter eller tjenester kan bli utført når som helst uten varsel.

Opphavsrett

Amryt eier opphavsretten til og varemerkene nevnt i innholdet som publiseres på nettstedet, unntatt der noe annet er oppgitt via en meddelelse om tredjeparts eiendomsrett. Bilder, varemerker og merker er også beskyttet av andre åndsverkslover og skal ikke på noen som helst måte gjengis eller tilegnes uten skriftlig tillatelse fra de respektive eierne. Med mindre det på en nettside er publisert en merknad om at det er spesifikt forbudt, kan du skrive ut en kopi av deler av nettstedet som du rimeligvis behøver til egen personlig bruk, gitt at slike kopier inneholder relevante merknader og/eller ansvarsfraskrivelser vedrørende eiendomsrett. All annen bruk er forbudt.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på noe annet nettsted som du har benyttet for å få tilgang til dette nettstedet eller som dette nettstedet har lenker til, og vi kan ikke ansvarligholdes for tap eller skader som oppstår som resultat av slikt innhold.

Dette nettstedet gir ikke medisinsk eller faglig rådgivning 

Innholdet på dette nettstedet er ment å være en generell informasjonskilde med hensyn til de temaene som behandles. Amryt praktiserer verken legevirksomhet, yter medisinsk rådgivning eller leverer helsetjenester via dette nettstedet – verken på direkte eller indirekte måte, og intet av innholdet på dette nettstedet er ment å være en instruksjon for medisinsk diagnostisering eller behandling. Enhver informasjon som oppgis skal ikke anses som fullstendig og skal heller ikke legges til grunn som forslag til et behandlingsforløp for et bestemt individ. Informasjon som fås fra dette nettstedet skal ikke legges til grunn for personlige, medisinske, juridiske, tekniske eller finansielle avgjørelser. Den skal ikke benyttes i stedet for et besøk hos, en telefonsamtale med, en konsultasjon med eller rådgivning fra lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Dersom du har spørsmål relatert til helse, skal du ta kontakt med lege eller annet kvalifisert helsepersonell snarest mulig.

Fremtidsrettede uttalelser

Nettstedet kan inneholde uttrykte eller impliserte fremtidsrettede uttalelser som er basert på ledelsens gjeldende forventninger. Disse uttalelsene kan blant annet være relatert til våre forventninger vedrørende ledelsens planer, mål og strategier. Disse uttalelsene er verken løfter eller garantier, men er underlagt diverse risikoer og usikre momenter, hvorav mange befinner seg utenfor vår kontroll, noe som kan medføre at faktiske resultater varierer betraktelig fra dem som overveies i disse fremtidsrettede uttalelsene. Amryt forplikter seg ikke til å oppdatere fremtidsrettede uttalelser i pressemeldinger i tilfelle av endrede omstendigheter eller av andre årsaker, og slike uttalelser gjelder kun for den datoen da de blir gitt.

Oppdateringer 

Amryt kan når som helst gjøre forbedringer og/eller endringer på nettstedet. Selv om vi forsøker å oppdatere informasjonen på dette nettstedet regelmessig, kan informasjonen, materialene og tjenestene som leveres på eller via dette nettstedet til tider være unøyaktig, ufullstendig eller utdatert. Amryt er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen på dette nettstedet og vi vil ikke være ansvarlige for manglende oppdatering av denne informasjonen. Vi gir ingen garantier for at informasjonen på dette nettstedet er fullstendig, nøyaktig eller aktuell, og vi påtar oss ingen forpliktelser vedrørende oppdatering eller gjennomgang av informasjonen på nettstedet, verken som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller omstendigheter eller noen annen årsak. Det er ditt eget ansvar å verifisere enhver informasjon som finnes på nettstedet før du stoler på den.

Gjeldende lovgivning

Disse betingelsene for bruk er underlagt loven i England og Wales, og du samtykker i at de engelske domstolene skal ha eksklusiv jurisdiksjon i enhver tvistesak.

I det omfang noen del av disse betingelsene for bruk blir ansett av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves, skal slike deler i samme omfang adskilles fra de resterende betingelsene som alle forblir fullt gyldige slik loven tillater det.