Terminai ir sąlygos

Prašome atidžiai perskaityti šios svetainės naudojimo terminus sąlygas, nes naudodamiesi svetaine sutinkate jų laikytis. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti naudojimo sąlygas ir čia paskelbti visus pakeitimus. Patariame reguliariai peržiūrėti naudojimo sąlygas, nes, jei ir toliau naudositės svetaine po jų paskelbimo, bus laikoma, kad su pakeitimais Jūs sutikote.

Jūsų atsakomybė

Jūs prisiimate visą atsakomybę už naudojimąsi šia svetaine ar prieigą prie jos, įskaitant prieigą prie bet kurios „Amryt“ ar kitos per svetainę gautos literatūros ir atsisakote visų pretenzijų ar ieškinių prieš „Amryt“ ar susijusius atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus ir filialus. Jei nesutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų, neturėtumėte jokiu būdu naudotis svetaine.

Trečiųjų šalių ištekliai

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitų šalių valdomas svetaines. Susietų svetainių „Amryt“ nekontroliuoja ir mes neatsakome už turinį, esantį kitose su šia svetaine susietose interneto svetainėse. Tokios nuorodos nereiškia, kad mes pritariame turiniui bet kurioje kitoje svetainėje ir „Amryt“ neprisiima jokios atsakomybės už Jūsų prieigą prie tokių susietų svetainių. „Amryt“ gali teikti nuorodas į kitas interneto svetaines kaip patogumą vartotojams, tačiau prieiga prie bet kurios kitos su šia svetaine susietos interneto svetainės yra Jūsų pačių atsakomybė. Svetainėje paskelbtą informaciją teikia „Amryt“ ir, kai nurodyta, tam tikros trečiosios šalys. „Amryt“ imasi visų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad svetainėje paskelbta informacija būtų tiksli ir reguliariai atnaujinama, tačiau „Amryt“ neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl jos tikslumo ir „Amryt“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti informaciją svetainėje. „Amryt“ ir filialai, kiek leidžia įstatymai, neprisiima jokios atsakomybės už svetainės turinio klaidas ar praleistą informaciją. Jūs neturite pasikliauti tinklalapio informacija ir privalote suprasti, kad prieš imdamiesi atitinkamų veiksmų, turite patikrinti šią informaciją.

Atsakomybės ribojimas

 „AMRYT“ SKELBIA SVETAINĘ „TOKIA, KOKIA YRA“ BE JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINĖS VEIKIMU, SVETAINĖJE PATEIKTOS INFORMACIJOS, PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TIKSLUMU (JEI TOKIOS GARANTIJOS NĖRA ĮTRAUKTOS Į KOKIUS NORS ATITINKAMUS ĮSTATYMUS) IR TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, „AMRYT“ NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS IR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ (ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, TIESIOGINĮ IR NETIESIOGINĮ PELNO PRARADIMĄ), SPECIALIUS AR KITOKIUS ATSITIKTINIUS PADARINIUS, JEI TOKIŲ ATSIRANDA NAUDOJANTIS SVETAINE. MES TAIP PAT NEGARANTUOJAME, KAD ŠIOJE SVETAINĖJE ESANTI INFORMACIJA NEBUS LAIKINAI SUSTABDYTA, JOJE NEBUS VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR KITO KODO, PASIREIŠKIANČIO UŽTERŠIANČIOMIS IR DESTRUKTYVIOMIS SAVYBĖMIS.

Kompensacija

Jūs sutinkate atlyginti, apsaugoti ir nelaikyti atsakingu „Amryt“ bei jų atsakingų pareigūnų, direktorių, darbuotojų, agentų ir filialų dėl visų nuostolių, išlaidų ir žalos, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, atsirandančius dėl bet kokių šių sąlygų pažeidimų ar bet kokios veiklos, susijusios su svetainės naudojimu (įskaitant, bet neapsiribojant, trečiųjų šalių pasaulinės intelektinės nuosavybės teisės pažeidimą, aplaidų ar neteisėtą elgesį), kuria naudojatės Jūs ar bet kuris kitas asmuo, kuris Jūsų vardu lankosi svetainėje.

Svetainėje esanti informacija nėra kvietimas investuoti į akcijas ar kitus vertybinius popierius, ar bet kokius kitus produktus ar paslaugas, ar kitaip jais prekiauti, ar sudaryti sutartį su „Amryt“ ar bet kuria kita įmone. Pateikta informacija neturėtų būti remiamasi priimant bet kokį investicinį sprendimą. Visada turėtumėte kreiptis atitinkamo profesionalaus patarimo.

Ankstesniais „Amryt“ ar bet kurių kitų tinklalapyje nurodytų įmonių rezultatais negalima remtis kaip būsimais jų veiklos rezultatais. Akcijų kaina ir iš jų gaunamos pajamos gali mažėti ir kilti, o investuotojai gali neatgauti iš pradžių investuotos sumos.

Bet kokia nuoroda į bet kurį produktą ar paslaugą, kurią pateikė arba gali pateikti „Amryt“ ar bet kuri kita įmonė, nėra pažadas, kad toks produktas ar paslauga bus prieinama bet kuriuo metu. Tokių produktų ar paslaugų pakeitimai ar patobulinimai gali būti atliekami bet kuriuo metu be įspėjimo.

Autorinės teisės

Paskelbto svetainės turinio autorinės teisės ir prekių ženklai priklauso „Amryt“, išskyrus atvejus, kai trečiosios šalies nuosavybės teise nurodyta kitaip. Vaizdus ir prekių ženklus taip pat saugo ir kiti intelektinės nuosavybės įstatymai ir jų negalima atgaminti ar pasisavinti be raštiško jų savininkų leidimo. Jūs galite pasidaryti spausdintą svetainės dalies kopiją, kurios galite pagrįstai reikalauti savo asmeniniam naudojimui, su sąlyga, kad prie jos pridėtos bet kurios atitinkamos nuosavybės teisės pranešimai ir (arba) atsakomybės ribojimas, nebent kai tai konkrečiai draudžia bet kuriame puslapyje paskelbtas pranešimas. Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas.

Mes neatsakome už kitos svetainės, iš kurios Jūs patekote į svetainę, turinį arba į kurią galite patekti per nuorodą iš svetainės, ir negalime būti atsakingi už bet kokius dėl to patirtus nuostolius ar žalą.

Ši svetainė neteikia medicininių ar profesionalių paslaugų patarimų

Svetainės turinys yra bendras informacijos šaltinis, susijęs su nagrinėjama tema. „Amryt“ tiesiogiai ar netiesiogiai nepraktikuoja medicinos, neteikia medicininių patarimų ir neteikia medicinos paslaugų per svetainę, ir tai, kas yra svetainėje, nėra nurodymas, kaip atlikti medicininę diagnostiką ar gydymą. Bet kokia pateikta informacija neturėtų būti laikoma išsamia, ir ja negalima remtis siūlant gydymą konkrečiam asmeniui. Iš svetainės gauta informacija neturėtų būti remiamasi priimant asmeninius, medicininius, teisinius, techninius ar finansinius sprendimus. Ja neturėtų būti naudojamasi vietoje apsilankymo, skambučio, konsultacijos, gydytojo ar kito kvalifikuoto sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo patarimo. Jei turite klausimų, susijusių su sveikatos priežiūra, nedelsdami pasitarkite su savo gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

Ateities pareiškimai

Svetainėje gali būti aiškių ar numatomų ateities pareiškimų, pagrįstų dabartiniais vadovybės lūkesčiais. Be kitų dalykų, šie teiginiai yra susiję su mūsų lūkesčiais dėl vadovybės planų, tikslų ir strategijų. Šie teiginiai nėra nei pažadai, nei garantijos, jie kelia įvairią riziką ir neapibrėžtumą, kurių mes negalime kontroliuoti, todėl faktiniai rezultatai gali smarkiai skirtis nuo tų, kurie numatyti šiuose ateities pareiškimuose. „Amryt“ neprisiima įsipareigojimo atnaujinti ateities pareiškimus, esančius bet kuriame pranešime spaudai, pasikeitus aplinkybėms ar kitaip. Tokie pareiškimai yra aktualūs tik nuo jų paskelbimo dienos.

Atnaujinimai

„Amryt“ gali bet kada patobulinti ir (arba) pakeisti svetainę. Nors mes stengiamės periodiškai atnaujinti informaciją šioje svetainėje, informacija, medžiaga ir paslaugos, teikiama šioje svetainėje ar per ją, kartais gali būti netikslios, neišsamios arba pasenusios. „Amryt“ neprivalo atnaujinti informacijos, esančios svetainėje, ir mes neatsakome už šios informacijos neatnaujinimą. Mes neatsakome už bet kokios svetainėje esančios informacijos išsamumą, tikslumą ar aktualumą ir neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti ar taisyti svetainėje esančią informaciją dėl naujos informacijos, būsimų įvykių, aplinkybių ar kitaip. Jūsų pareiga yra patikrinti bet kokią svetainėje esančią informaciją, prieš ja pasikliaujant.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šias naudojimo sąlygas reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai ir Jūs sutinkate, kad Anglijos teismai turi išimtinę jurisdikciją sprendžiant bet kokius ginčus.

Jei bet kuri šių naudojimo sąlygų dalis bet kurios kompetentingos jurisdikcijos teismo yra pripažinta negaliojančia, neteisėta ar nevykdoma, tokia dalis ta apimtimi turi būti atskirta nuo likusių sąlygų, kurios visos lieka galioti ir galioja, kaip leidžiama pagal įstatymą.